دکتر علی ارغوان نجفی

جراح / دندانپزشک
زمان حضور در کلینیک : روز های شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه و پنجشنبه ، ساعت 9:30 - 12:30
با تعیین وقت قبلی

کلینیک دیابت سیمرغ   33252834
رشت ، انتهای فاز 2 بلوار معلم