دکتر حمید بهبودی

جراح / دندانپزشک
زمان حضور در کلینیک : روز های یکشنبه و سه شنبه ، ساعت 9:30 - 12:30
با تعیین وقت قبلی


کلینیک دیابت سیمرغ   33252834
رشت ، انتهای فاز 2 بلوار معلم