دیابت و سوزش پا


تحقیقات نشان داده است که کاهش سطح Hba1cمی تواند خطر ابتلا به اسیب عصب ( نوروپاتی ) را در بیماران مبتلا به دیابت تیپ 2 کاهش دهد
نوروپاتی یکی از عوارض شایع و آزار دهنده دیابت می باشد که در بسیاری از بیماران بصورت احساس سوزش در اندامها یا علائمی مانند ضعف ، بیحسی و یا درد خودش را نشان می دهد در مطالعاتی که توسط محقیقین دانمارکی به مدت 13 سال روی 452 بیمار صورت گرفته نشان داده است که افزایش 1% میزان
Hba1cمی تواند باعث افزایش خطر ابتلا به نوروپاتی به میزان 66% شود
در نتیجه برای جلوگیری از نوروپاتی در بیماران دیابتی که یک عارضه بسیار آزار دهنده می باشد تنها پیشنهاد موجود کنترل مناسب قند خون و جلوگیری از افزایش
Hba1c می باشد

کلنیک دیابت سیمرغ
رشت فاز 2 معلم 33252834


-