دکتر آرام پیروزی

دکتر آرام پیروزی

متخصص داخلی
زمان حضور در کلینیک : روز های سه شنبه ، ساعت 10 - 12
با تعیین وقت قبلی

کلینیک دیابت سیمرغ   33252834
رشت ، انتهای فاز 2 بلوار معلم