دکتر الهام مقرب لو

متخصص مغز و اعصاب
زمان حضور در کلینیک : روز های دوشنبه ، ساعت 11 - 12
با تعیین وقت قبلی

کلینیک دیابت سیمرغ   33252834
رشت ، انتهای فاز 2 بلوار معلم