درمانگاه تخصصی دیابت سیمرغ

پزشک دیابت

دکتر حمید اخوین

دکتر حمید اخوین

پزشک دیابت زمان حضور در کلینیک : روز های چهارشنبه ، ساعت 16 - 20:30 با تعیین وقت قبلی کلینیک دیابت سیمرغ 33252834 رشت ، انتهای فاز 2 بلوار معلم

دکتر محمد محزون

دکتر محمد محزون

پزشک دیابت زمان حضور در کلینیک : روزهای شنبه ، یکشنبه ، دوشنبه و چهارشنبه ، ساعت 8 _ 14 با تعیین وقت قبلی کلینیک دیابت سیمرغ 33252834 رشت ، انتهای فاز 2 بلوار معلم

دکتر فرزاد فرقان

دکتر فرزاد فرقان

پزشک دیابت زمان حضور در کلینیک : همه روزه بجز ایام تعطیل ، ساعت 8 _ 14 و 17 - 20:30 با تعیین وقت قبلی کلینیک دیابت سیمرغ 33252834 رشت ، انتهای فاز 2 بلوار معلم

دکتر مهران قسمتی زاده

دکتر مهران قسمتی زاده

پزشک دیابت زمان حضور در کلینیک : روز های سه شنبه ، ساعت 9 - 14 با تعیین وقت قبلی کلینیک دیابت سیمرغ 33252834 رشت ، انتهای فاز 2 بلوار معلم