درمانگاه تخصصی دیابت سیمرغ

متخصص چشم- شبکیه

دکتر حسن بهبودی

دکتر حسن بهبودی

فوق تخصص جراحی شبکیه و لیزر زمان حضور در کلینیک : روز های یکشنبه ، ساعت 14 - 16:30 با تعیین وقت قبلی کلینیک دیابت سیمرغ 33252834 رشت ، انتهای فاز 2 بلوار معلم

دکتر آرش پورحبیبی

دکتر آرش پورحبیبی

فوق تخصص جراحی شبکیه و لیزر زمان حضور در کلینیک : روز های یکشنبه ، ساعت 15:30 - 17 با تعیین وقت قبلی کلینیک دیابت سیمرغ 33252834 رشت ، انتهای فاز 2 بلوار معلم