درمانگاه تخصصی دیابت سیمرغ

جراح و دندانپزشک

دکتر حمید بهبودی

دکتر حمید بهبودی

جراح / دندانپزشک زمان حضور در کلینیک : روز های یکشنبه و سه شنبه ، ساعت 9:30 - 12:30 با تعیین وقت قبلی کلینیک دیابت سیمرغ 33252834 رشت ، انتهای فاز 2 بلوار معلم

دکتر علی ارغوان نجفی

دکتر علی ارغوان نجفی

جراح / دندانپزشک زمان حضور در کلینیک : روز های شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه و پنجشنبه ، ساعت 9:30 - 12:30 با تعیین وقت قبلی کلینیک دیابت سیمرغ 33252834 رشت ، انتهای فاز 2 بلوار معلم