آرام حیدری فرد

آرام حیدری فرد

روانشناس بالینی
زمان حضور در کلینیک : روز های سه شنبه ، ساعت 16 - 20
با تعیین وقت قبلی

کلینیک دیابت سیمرغ   33252834
رشت ، انتهای فاز 2 بلوار معلم